Bibliai könyvek röviditése

Ószövetség

Újszövetség

 Mózes első könyve: 1Móz

Mózes második könyve: 2Móz

Mózes harmadik könyve: 3Móz

Mózes negyedik könyve: 4Móz

Mózes ötödik könyve: 5Móz

Józsue könyve: Józs

Bírák könyve: Bír

Ruth könyve: Ruth

Sámuel első könyve: 1Sám

Sámuel második könyve: 2Sám

Királyok első könyve: 1Kir

Királyok második könyve: 2Kir

Krónikák első könyve: 1Krón

Krónikák második könyve: 2Krón

Ezsdrás könyve: Ezsd

Nehemiás könyve: Neh

Eszter könyve: Eszt

Jób könyve: Jób

Zsoltárok könyve: Zsolt

Példabeszédek könyve: Péld

Prédikátorok könyve: Préd

Énekek éneke: Énekek

Ézsaiás könyve: Ézs

Jeremiás könyve: Jer

Jeremiás siralmai: JSir

Eékiel könyve: Ez

Dániel könyve: Dán

Hóseás könyve: Hós

Jóel könyve: Jóel

Ámosz könyve: Ám

Abdiás könyve: Abd

Jónás könyve: Jón

Mikeás könyve: Mik

Náhum könyve: Náh

Habakuk könyve: Hab

Szofoniás könyve: Zof

Haggeus könyve: Hag

Zakariás könyve: Zak

Malakiás könyve: Mal

Máté evangéliuma: Mt

Márk evangéliuma: Mk

Lukács evangéliuma: Lk

János evangéliuma: Jn

Apostolok cselekedetei: ApCsel

Rómaiakhoz írt levél: Róm

Korintusiakhoz írt első levele: 1Kor

Korintusiakhoz írt második levele: 2Kor

Galatákhoz írt levél: Gal

Efezusiakhoz írt levél: Ef

Filippiekhez írt levél: Fil

Kolosszeiekhez írt levél: Kol

Tesszalonikaiakhoz írt első levél: 1Thessz

Tesszalonikaiakhoz írt második levél: 2Thessz

Timóteushoz írt első levél: 1Tim

Timóteushoz írt második levél: 2Tim

Tituszhoz írt levél: Tit

Filemonhoz írt levél: Filem

Zsidókhoz írt levél: Zsid

Jakab levele: Jak

Péter első levél: 1Pt

Péter második levele: 2Pt

János első levele: 1Jn

János második levele: 2Jn

János harmadik levele: 3Jn

Júdás levele: Júd

Jelenések könyve: Jel